گالری تصاویر وب سایت آبتن صنعت( صفحه اول )


نمایشگاه90

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

نمایشگاه 90

نمایشگاه بین المللی شیراز

محصولات

اتصالات قابل پیاده سازی

دیسمنتلینگ ( دی جی )

شیر کنترل گذر حجمی

کنترل دبی

شیر فشارشکن

نمای برش خورده

شیر کنترل شکستگی

شیر کنترل شکستگی

شیرپروانه ای فلنج دار با عملگر برقی

شیرپروانه ای فلنج دار با عملگر برقی

شیر کنترل پمپ

شیر کنترل پمپ

شیریکطرفه وزنه ای

شیریکطرفه وزنه ای