صافی

صافی

 

شیر های صافی محصول میراب شامل دو تیپ می شود :

شیر صافی نوع T

شیر صافی نوع Y