شیر گلوب

شیر گلوب

 

از این شیر به عنوان شیر تنظیم جریان استفاده می شود.

شیر گلوب

شیر گلوب با عملگر پنوماتیک