نکاتی در مورد شیر پروانه ای

 نکاتی در مورد شیر پروانه ای 

 

شیرهای پروانه ای باید پس از حمل از انبار و با دیوارهای فرعی به محل اجرای کارها در محل مناسب به نحوی که هیچ گونه صدمه ای به آن وارد نشود نگهداری شود . توصیه های لازم قبل از نصب شیر و توصیه های لازم برای نصب شیر پروانه ای در فایل ضمیمه :

دریافت فایل ضمیمه 1

دریافت فایل ضمیمه 2

دریافت فایل ضمیمه 3